Kies uw taal
Nederlands
currency_switcher
EUR
close
De beste keus in leer Meer dan 75 jaar ervaring
Meedenken met de klant Voor de beste service
Gratis verzending boven 49 euro

31+ Reviews

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1. Voorwoord

Algemene Voorwaarden van Zaal Leatherwear , gevestigd te Groningen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02028893. Het BTW-identificatienummer van Zaal Leatherwear is NL001437724B66

Artikel 2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. AV: de Algemene Voorwaarden van Zaal Leatherwear 
2. Ondernemer: Zaal Leatherwear , dan wel een aan haar gelieerde onderneming die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Dag: kalenderdag;
9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om gegevens op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elk aanbod van de ondernemer buiten een van haar websites om. Hieronder wordt mede verstaan, maar niet beperkt tot, offline-verkoop.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Voor het geval dat naast deze AV tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en dient er in geval van tegenstrijdige voorwaarden worden beroepen op de toepasselijkheid van deze AV.

Artikel 4. Het aanbod

 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit  vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5. De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer, in zoverre dat redelijkerwijs mogelijk is, daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
b. eventuele informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in dit artikel slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (zegge: veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer eventueel verstrekte instructies.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. zoals losse kranten en tijdschriften;
g. zoals audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9. De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien:
a. de ondernemer dit bedongen heeft binnen de wettelijke grenzen;
b. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of;
c. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10. Garantie

Van garantie kan de consument gebruik maken wanneer:
a. de ondernemer, fabrikant of importeur dit met de consument overeengekomen is;
b. dit voortvloeit uit de wet of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11. Ontbinding

1. Naast de in het Burgerlijk Wetboek gegeven gronden voor ontbinding, heeft Zaal Leatherwear het recht tot 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening van de overeenkomst en tot het moment van terbeschikkingstelling van de dienst(en) en/of product(en) van Zaal Leatherwear aan de consument, de overeenkomst te doen ontbinden. Zaal Leatherwear zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
2. Zaal Leatherwear is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer blijkt dat de consument een andere hoedanigheid heeft, anders gecertificeerd is of een andere kwaliteit service of dienstverlening biedt, dan Zaal Leatherwear bij het sluiten van deze overeenkomst heeft mogen begrijpen. Wijzigingen betreffende deze aspecten gedurende de looptijd van deze overeenkomst geven Zaal Leatherwear eveneens het recht de overeenkomst te ontbinden, of de inhoud van de overeenkomst aan te passen, wanneer de aard van deze wijziging ontbinding of aanpassing van de overeenkomst rechtvaardigt.
3. Zaal Leatherwear kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien consument - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt of anderszins insolvent raakt. Zaal Leatherwear zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
4. Indien Zaal Leatherwear aansprakelijk is jegens consument en/of tot nakoming gehouden, is Zaal Leatherwear, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Zaal Leatherwear tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden.
5. Bedragen die Zaal Leatherwear heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 12. Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4van deze AV is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
4. In geval van ontbinding conform het vorige artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, kan de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
5. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer, tenzij de consument op de hoogte was van het artikel dat ter vervanging zou worden aangeboden en daarbij ook door de consument is geaccepteerd. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 3 (zegge: drie) maanden. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst 1 (zegge: één) jaar bedragen.

Artikel 14. Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (zegge: veertien) dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen veertien dagen na afgifte van de bij deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15. Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16. Wijzigen van algemene voorwaarden

1. De AV kunnen door Zaal Leatherwear worden gewijzigd behoudens het gestelde in het derde lid van dit artikel. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.
2. De wijzigingen treden in werking één maand na de mededeling of op een latere datum die in deze mededeling is vermeld.
3. Indien de consument in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe AV van kracht worden.

Artikel 17. Overmacht

1. Ingeval van overmacht heeft consument geen recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten Zaal Leatherwear haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Zaal Leatherwear kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen bij Zaal Leatherwear, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
2. Indien Zaal Leatherwear door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens consument kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
3. Indien de overmachttoestand 30 (zegge: dertig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst zoals overeengekomen schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

Artikel 18. Rechterlijke competentie en toepasselijk recht

1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of bij deze AV, zullen voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Groningen, met dien verstande dat Zaal Leatherwear het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen consument aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van de